FAQ

Hvem har fundet på visionen om Holmene?

Visionen om Holmene er udviklet af Hvidovre Kommune. Vi fik idéen for tre år siden og har derefter lavet en række undersøgelser af bl.a. geologiske forhold, natur- og miljø, havstrømme og trafik. Desuden har vi løbende været i dialog med nabokommunerne, erhvervsorganisationer, styrelser, foreninger, universiteter, investorer og interessenter.

Hvad er regeringens rolle i projektet?

Den tidligere regering besluttede i 2019 at bakke op om visionen, og den nuværende regering bakker også op om visionen for Holmene.
Staten er en væsentlig medspiller i forhold til at udvikle rammerne for erhvervslivet i hovedstadsområdet og løse de trafikale udfordringer. 

Hvad er Københavns Kommunes rolle?

Holmene vil være en gevinst for vækst og udvikling i hele regionen, og Københavns Kommune har lige som Hvidovres andre nabokommuner været inddraget som sparringspartner undervejs i arbejdet med visionen. I København findes desuden flere af de store bygge- og anlægsprojekter, som skal levere jord til at anlægge Holmene, og så vil der på en af øerne, Green Tech Island, blive anlagt et moderne spildevandsanlæg, der skal erstatte Lynetten, Damhusanlægget og BIOFOS på Avedøre Holme som ligger i Københavns Kommune. 

Hvad er baggrunden for visionen?

Baggrunden er primært den store efterspørgsel på erhvervsgrunde på Avedøre Holme. Fx efterspørges der arealer til moderne logistikvirksomheder, højteknologisk produktion, lagerfaciliteter mv. Hvidovre Kommune er fuld udbygget og har ikke ledige arealer til denne type virksomheder andre steder.

Hvor meget kommer det til at koste at anlægge de ni nye øer, og hvordan vil projektet blive finansieret?

Selve anlæggelsen af øerne vil koste 2,7 milliarder. Denne udgift vil blive dækket af de penge, vi får ind for at tage imod selve den jord, der skal bruges. Dertil kommer udgifter på 475 millioner til fibernet, broer, veje og kloak. Til gengæld vil der komme indtægter til kommunen på ca. 1,4 milliarder for salg af erhvervsgrundene.
Holmene vil blive anlagt og byggemodnet én for én, sådan at de første virksomheder kan flytte ind, allerede når første ø står færdig. 

Hvor meget kommer det til at koste skatteyderne og påvirke kommunens økonomi?

Holmene kommer ikke til at koste skatteyderne i Hvidovre en krone, og da finansieringen er skruet sammen, så projektet hviler i sig selv, vil det heller ikke komme til at påvirke kommunens økonomi. Det samlede regnskabet viser desuden, at etableringen af Holmene medfører en indtægt på ca. 1 milliard kroner fra salg af erhvervsgrunde på Holmene. Hvidovre Kommunes andel heraf svarer til ejerandelen af det fremtidige konsortium.

Hvor skal jorden til øerne komme fra – og er der nok jord?

Jorden skal komme fra bygge- og anlægsprojekter i hovedstadsområdet, og COWI vurderer, at der er jord nok til Holmene i Hvidovre og Lynetteholmen med de projekter, der er planer for i hovedstadsområdet i løbet af de kommende 30 år. Desuden er der jord fra det øvrige Danmark og mulighed for at importere svensk overskudsjord. De to sidstnævnte muligheder har vi i baghånden, hvis, det mod forventning, skulle vise sig, at der ikke er jord nok i Hovedstadsområdet. 

Hvad mener vi med, at Holmene er grønne og et ”naturplus-projekt”?

Holmene skal være grønne på flere måder. En af øerne – Green Tech Island – vil komme til at huse et af verdens mest moderne anlæg, der bl.a. vil omdanne spildevand til grøn energi. Desuden vil der generelt være fokus på at tiltrække virksomheder, der anvender grøn teknologi og har fokus på bæredygtighed og innovation. 
Holmene vil også rent bogstaveligt blive grønne. De ni øer vil blive beplantet og give i alt 17 km ny kystlinje og 700.000 kvadratmeter ny natur. Med Holmene vil vi skabe natur-områder og biodiversitet i en mængde og kvalitet, der som et minimum opvejer den natur, der bliver berørt af anlæggelsen af øerne. Det er dét, der gør Holmene til et ”naturplus-projekt”. 
Endelig vil Holmene blive grøn på den måde, at der vil komme flere nye rekreative muligheder for borgerne: Fugletårn, cykelstier, mulighed for at sejle kajak, surfe, snorkle osv.

Hvordan vil Holmene påvirke trafik og trængsel?

Der er i forvejen udfordringer med trængsel på og omkring Amagermotorvejen og Avedøre Holme, og det er klart, at op mod 12.000 nye arbejdspladser på Holmene ikke vil gøre det bedre. Derfor arbejder vi målrettet på forbedringer af de trafikale forhold – både for kollektiv transport, bilister og cyklister. Regeringen har også fokus på trafikken i området, og fx er der på finansloven for 2019 afsat midler til en forundersøgelse af forbedring af kapaciteten på Amagermotorvejen. 
Vi forventer, at de trafikale problemer er løst, når vi åbner den første ø i løbet af 2020-2030'erne.

Hvordan er den kollektive trafik tænkt ind i forhold til Holmene?

Vi har netop fået vedtaget en opgradering af buslinje 500S fra Glostrup Station til Avedøre Holme, som vil komme til at virke fra 2024, og vi arbejder også på, at der på sigt vil komme en letbane til Avedøre Holme.

Hvordan vil Holmene påvirke Hvidovre og regionen i forhold til støj og møg?

Vi vil minimere støjen så meget, som det er muligt – både i anlægsfasen og når Holmene er etableret. Når Holmene skal anlægges, planlægger vi at lave tvangsruter for lastbilerne med jord, så de vil genere borgerne mindst muligt. 
Holmene er et langsigtet projekt, og nye teknologier vil kunne bruges til at mindske støjgener for borgerne og sikre, at virksomhederne i området overholder de krav, der vil være, når man ligger i et område med naturværdier og boliger. 

Hvordan kan Holmene bruges til stormflodssikring af København og Hvidovre?

De ni øer vil indgå som en del af stormflodssikringen. Digerne omkring øerne vil være 5,5 meter høje og på den måde vil kunne klare kraftige storme og høje vandstande. 

Hvilke typer industri og erhverv skal der være på Holmene?

Hvidovre Kommunes vision er, at Holmene kommer til at rumme forskellige typer virksomheder – både i forhold til størrelse og brancher. Men fælles for dem er, at de vil have en grøn og bæredygtig profil. Herudover arbejder vi med virksomhedssymbioser, hvor virksomheder indenfor beslægtede brancher ligger side om side og innoverer og produktudvikler.

Hvad er tidshorisonten for Holmene?

Vi regner med at kunne kaste den første jord til Holmene i 2025. Alle Holmene vil stå færdige i 2045.

Hvor realistisk er det, at Holmene bliver til virkelighed?

Holmene er en vision, men der er gjort et grundigt stykke forarbejde, der viser, at det er et realistisk projekt både fysisk og økonomisk og som har stor opbakning fra de relevante interessenter og myndigheder. Holmene er en vigtig del af regeringens plan for Hovedstaden 2030. Nu skal en VVM-redegørelse danne grundlag for den videre planlægning. En VVM-undersøgelse er en tilbundsgående og uvildig miljøvurdering af påvirkningen af natur og miljø.