Rapporter

Hvis du oplever problemer med at åbne nogle af nedenstående rapporter eller forundersøgelser - eller hvis du ønsker yderligere oplysninger - er du meget velkommen til at kontakte Hvidovre Kommune på presse@hvidovre.dk. Så sender vi dem til dig så hurtigt som muligt.

 

Holmene - et hurtigt overblik

Vision Holmene

Hvad giver Holmene

Businesscase økonomi

  

Miljøforhold

COWI, december 2016, Eksisterende marinbiologiske og hydrografiske forhold ved Avedøre Holme projektområde 1, rapport

COWI, december 2016, Eksisterende marinbiologiske og hydrografiske forhold ved Avedøre Holme projektområde 2, rapport

COWI, 15. december 2016. Hvidovre Kommune. Marin opfyldning ved Avedøre Holme. Nature 2000 – væsentlighedsvurdering.

DHI, maj 2018. Avedøre Holme udvidelse, Natur- og Miljømæssige rammer og muligheder i forbindelse med udvidelse af Avedøre Holme, Screening.

Sårbare arter

Ålegræs - DHI

Strømforhold - COWI

Miljøeffekter på Avedøre Holme - COWI

 

Jord og opbygning

Jordstrømsanalyse bilag

Jordstrømsanalyse notat

Jordopgørelse - COWI 23.08.2018

Fælles forståelsespapir vedrørende jorddeponier og mængder til deponering

Jordopgørelse - COWI 24.10.2018

Overskudsjord ifm anlægsarbejder

Jord fra Sverige til opfyldning - COWI

Holmene_overskudsjord_2020_opdatering

Geotekniske forhold - COWI

Indfatningsmuligheder - COWI

GEO - Geologiske forhold Holmene

 

Trafik og støj

Rambøll. 6. oktober 2017. Forundersøgelse for anlæg af tvangsruter for jordtransport. Skitseprojekt.

BILAG 2 Trafiksikkerhed, fleksibilitet og prisen for tvangsruter

SK-00 Oversigt over bilag

SK-01 - Oversigtskort med ortofoto

SK-02 Oversigtskort med større eksisterende ledninger

SK-03 - Oversigtskort med matrikelgrænser

SK-04 - Oversigtskort med eksisterende belægninger

SK-05 - Oversigtskort med eksisterende koter og snit

SK-06 - Oversigtskort med tvangsruter

SK-07 - Oversigtsplan, forslag til vejprojekter

SK-08 - Ind- og udkørsel ved BIOFOS, forslag 1

SK-09 - Ind- og udkørsel ved BIOFOS, forslag 2 med prioriteret kørsel

SK-10 - Tilslutning af tvangsrute til Brøndby Havnevej, forslag

SK-11 - Kørekurver med vendemulighed

SK-20 - Snit A-A og snit B-B

SK-21 - Snit C-C og snit D-D

SK-22 - Snit E-E og snit F-F

SK-23 - Snit G-G, snit H-H og snit I-I

Tvangsruter for jordtransport - vandvej

Transportanalyse - MOE Tetraplan

Støj fra jordtransport

 

Økonomi

Økonomiberegning ved alternativ udformning - COWI

Deloitte - 12.2018

Faseoversigt - Deloitte 06.2019

Prospekt for markedsdialog - maj 2019

Faseoversigt - Deloitte juni 2019

Deloitte - april 2021, powerpoint

Deloitte april 2021

Selskabsdannelse, pixi-udgave

COWIs økonominotat

Miljøretlig og offentligretlig ramme om projektet

Organisationsformer 15.02.2019

Oversigt over organisationsformer 15.02.2019

Referater af investormøder

COWI - notat om risikoafdækning

Sammenligning med andre projekter 15.02.2019

Procesplan dateret 15.februar 2019

Deloittes rapport

Selskabsdannelse - hovednotat - endelig 07.06.2019

Valg af investor - Siriusadvokater - september 2019

Notat om udbudspligt - Horten - udkast - 2 oktober 2019

Prisoverslag total

Økonomi etapeopdeling (exel)

Økonomi investordialog 03012022 (exel)

Risikoafdækning ifm. etablering af Holmene - COWI

 

VVM-udbud

Udbudsbetingelser VVM

Liste over gennemførte undersøgelser

Liste over miljøforhold

Projektbeskrivelse

Liste over forventede godkendelser og vurderinger ifm udbud af VVM

Rådgiveraftale - Siriusadvokater

 

Andet

Energi- og ressourceø (Power to X) - NIRAS

Notat om visionerne for Holmene

Pjece om Holmene